1387,06,29
توسط: احمد

و دیگر هیچ

دارم هزاران گفتنی کو فرصتی تا گویمت

1387,03,29
توسط: احمد

نو آوری و شکوفایی

ما ایرانی ها همیشه آخر نو آوری و شکوفایی هستیم و هر چه دنیا به جلو میره و تکنولوژی های جدید ارائه میشه ما هم خلق و خوی خودمون رو با شرایط جدید تطبیق میدیم
حالا میگید چطور ؟ عرض میکنم